Stanovisko sekce imunoanalytických metod (odbornost 815) k setrvání v České společnosti nukleární medicíny je ke stažení zde

Imunoanalytická sekce

V gesci této sekce v rámci ČSNM je péče o rozvoj odbornosti 815 – laboratoř nukleární medicíny a garantování kvality metod ze SZV, jichž je odbornost 815 tzv. autorskou odborností.

Tato odbornost se začala vytvářet a rozvíjet v 70. letech minulého století v rámci oddělení nukleární medicíny, protože ke své práci používala radionuklidy. Metodologickým základem diagnostických postupů pak byla imunoanalytická reakce – tedy reakce mezi antigenem a protilátkou. K velkému rozmachu těchto metod došlo v 80. a 90. letech minulého století.

Používané postupy a diagnostické soupravy byly založeny na radionuklidech, a proto jejich použití bylo původně striktně omezeno na ONM či jiná radioizotopová pracoviště. S postupným vývojem začala být radioaktivní značka stále více a více nahrazována jinými – neradioaktivními – principy detekce. To umožnilo začít provádět tato vyšetření i na neizotopových pracovištích a také jejich zakomponování do automatických analyzátorů – jejich imunochemických modulů. S tím byl zahájen ve větší míře i převod těchto metod do klasických biochemických laboratoří a začátek snižování počtu klasických laboratoří nukleární medicíny. K největšímu rozmachu diagnostiky tohoto oboru došlo v prvním desetiletí 21. století.

Nicméně odbornost 815 zůstává i nadále garantem metod ze svého spektra (většinou sdílených s jinými odbornostmi), a to bez ohledu na to, kde jsou prováděny. Během doby se měnil i pohled na použití radionuklidové značky, která již dnes rozhodně není dominantní, přesto jednotícím prvkem těchto metod je imunoanalytický princip této diagnostiky (i v definici metody v kalkulačním listu).

Někde zůstávají stále laboratoře NM součástí ONM, v některých případech se i osamostatnily, ale převážně již dnes existují jako imunoanalytické (imunochemické) úseky konsolidovaných či jinak propojených laboratoří.

Sekce usiluje o kvalitní informovanost pracovníků všech odborností - uživatelů těchto metod a to zejména pořádáním pravidelných každoročních konferencí – tzv. „Imunoanalytických dnů“. I to je součástí péče oboru o kvalitu laboratorní diagnostiky naší odbornosti 815.

S ostatními laboratorními odbornostmi také úzce spolupracujeme na půdě ČLS JEP - výbor sekce deleguje své zástupce do Rady pro akreditace klinických laboratoří, která se snaží o zvyšování kvality práce laboratoří všech odborností. Je zastoupen rovněž ve Vědecké radě SEKK nebo v Odborné komisi ČIA.

Rozcestník obsahu webových stránek

O společnosti

Společnost, Orgány společnosti, Přihláška ke členství, Zápisy, Stanoviska, Priority
Více informací

Sekce

ČSNM je členěna do pěti organizačních jednotek - sekcí, které vytvářejí prostor pro výměnu zkušeností v dané sféře zájmu
Více informací

O oboru

Obor a jeho koncepce, Informace pro pacienty a nejčastější dotazy, Slovník pojmů
Více informací

Odborné akce

Odborné akce a odborné vzdělávací akce v oboru nukleární medicíny
Více informací

Pracoviště nukleární medicíny

Interaktivní mapa pracovišť nukleární medicíny, PET/CT a PET/MR
Více informací

Aktuality

Novinky České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP
Více informací