Koncepce oboru

Aktuálně platná Koncepce oboru nukleární medicína (přijata na mimořádné schůzi výboru ČSNM 17.3.2017)

Starší koncepční materiály:

Vyjádření k síti – rámec koncepce rozvoje oboru nukleární medicína - příloha č. 2 k zápisu ze schůze výboru 5.11.2014:

Pracoviště:

Počet pracovišť NM v ČR je vyhovující, nicméně rozmístění pracovišť je suboptimální.

Přístrojové vybavení NM:

  • Počet klasických scintilačních kamer pro planární i SPECT vyšetření je dostačující.
  • V souhlasu s celosvětovým trendem podporujeme obměnu stávajících planárních kamer za SPECT kamery a to nejlépe hybridní kamery typu SPECT/CT.
  • Podporujeme rovněž instalaci jednoúčelových kamer, které přinášejí vyšší kvalitu vyšetření.
  • Za jednu ze základních priorit považujeme zajištění dostupnosti PET/CT vyšetření minimálně pro pacienty všech KOC ve všech regionech (t. č. jsou počty PET/CT přístrojů v ČR výrazně pod evropským průměrem).
  • Cílem je dosáhnout stavu ve vyspělých zemích (jeden PET/CT na cca půl milionu obyvatel).
  • Považujeme za racionální instalaci 3 PET/MR přístrojů do roku 2020. Instalace nových PET/MR přístrojů nemá ohrozit doplnění sítě přístrojů PET/CT.

PET/MR jako nová modalita:

PET/MR je indikováno k anatomicko-funkčnímu zobrazení patologických lézí. Při PET/MR vyšetření je kombinováno funkční (metabolické, molekulární) zobrazení PET s anatomickou (patologickoanatomickou) informací MR. Rozsah indikací PET/MR navazuje na indikace PET/CT, kterými jsou diagnostika nemocí (nejčastěji nádorových a zánětlivých onemocnění), stážování a restážování nádorů a hodnocení účinnosti terapie. PET/MR je indikováno v případě, kdy CT část hybridního PET/CT zobrazení není schopna poskytnout dostatečné informace o charakteru léze. Jde o situace, kdy bylo doposud indikováno oddělené provedení PET/CT i MR. Typickou indikací je TNM stážování u některých maligních onemocnění, kdy samotné PET/CT vykazuje vysokou diagnostickou přesnost při hodnocení N a M stádia, ale není zcela přesné při hodnocení stádia T, což spolurozhoduje o operabilitě léze. PET/MR významně redukuje radiační zátěž spojenou s CT vyšetřením. PET/MR může být místo PET/CT proto použito u osob se zvýšeným rizikem spojeným s ozářením (především v dětském věku), v této situaci však nesmí dojít ke snížení diagnostické informace.

Radiofarmaka

Za druhou základní prioritu považujeme rozšíření spektra radiofarmak použitelných při nukleárně medicínských vyšetřeních (jak SPECT, tak PET) s tím, že bude usilováno o to, aby bylo možno používat diagnostická i terapeutická neregistrovaná radiofarmaka za obdobných podmínek jako inovativní terapeutika.

PET/MRI - výňatek ze zápisu ze schůze výboru 17.09.2014:

Z důvodů personálních a logistických, z důvodů koncentrace zkušeností a možné komplementarity PET/CT a PET/MRI výbor doporučuje instalace PET/MRI především na pracoviště s již zaběhnutým PET/CT provozem.

PET/MRI - výňatek ze zápisu ze schůze výboru 13.06.2014:

Výbor zaujal stanovisko k možným instalacím PET/MRI v ČR: Existující známé literární údaje ukazují, že PET/MRI není horší než PET/CT, výhodou je nižší radiační zátěž, nevýhodou je méně ekonomické využití radiofarmaka a vysoké pořizovací náklady. Protože zatím nejsou definovány klinické indikace, u kterých by PET/MRI byl jednoznačně přínosnější než PET/CT, výbor považuje PET/MRI zatím především za výzkumný nástroj.

Rozcestník obsahu webových stránek

O společnosti

Společnost, Orgány společnosti, Přihláška ke členství, Zápisy, Stanoviska, Priority
Více informací

Sekce

ČSNM je členěna do pěti organizačních jednotek - sekcí, které vytvářejí prostor pro výměnu zkušeností v dané sféře zájmu
Více informací

O oboru

Obor a jeho koncepce, Informace pro pacienty a nejčastější dotazy, Slovník pojmů
Více informací

Odborné akce

Odborné akce a odborné vzdělávací akce v oboru nukleární medicíny
Více informací

Pracoviště nukleární medicíny

Interaktivní mapa pracovišť nukleární medicíny, PET/CT a PET/MR
Více informací

Aktuality

Novinky České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP
Více informací