O společnosti

Česká společnost nukleární medicíny (ČSNM)

je organizační složkou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP). Je členem European Assocation of Nuclear Medicine (EANM).

ČSNM sdružuje odborníky různých profesí, kteří mají vztah k oboru nukleární medicíny. Kromě lékařů jsou členy společnosti zdravotní sestry, zdravotní a farmaceutičtí asistenti, farmaceuti, chemici, imunoanalytici, fyzici, specialisté v elektrotechnice, výpočetní technice a řada dalších. ČSNM vytváří unikátní prostor pro interakci různých profesí a umožňuje tak rozvoj multidisciplinárního oboru, jakým nukleární medicína je. ČSNM tak pomáhá čelit současným nezdravým tendencím vyhraňování jednotlivých profesí, vedoucím k jejich izolovanosti a ztrátě schopnosti vnímat obor nukleární medicíny v celé své komplexitě.

Společnost se řadí k nejstarším tohoto druhu v Evropě. Vznikla v 60. letech 20. století pod názvem Československá společnost nukleární medicíny a radiační hygieny (ČSNMRH). Po rozdělení Československa došlo k rozdělení společnosti a pokračovatelem na území ČR se stala Česká společnost nukleární medicíny (ČSNM).

ČSNM pořádá obvykle jednou ročně multidisciplninární národní kongres s mezinárodní účastí: Dny nukleární medicíny (DNM). Pro hlubší spolupráci ve specializovaných sférách zájmu má ČSNM zřízeno pět sekcí, které navíc pořádají jednou nebo několikrát ročně svá vlastní setkání.

Vnitřní předpisy

ČSNM jako organizační složka ČLS JEP se řídí stanovami a řády ČLS JEP. ČSNM navíc pro upřesnění své činnosti vydává své vlastní interní předpisy:

Rozcestník obsahu webových stránek

O společnosti

Společnost, Orgány společnosti, Přihláška ke členství, Zápisy, Stanoviska, Priority
Více informací

Sekce

ČSNM je členěna do pěti organizačních jednotek - sekcí, které vytvářejí prostor pro výměnu zkušeností v dané sféře zájmu
Více informací

O oboru

Obor a jeho koncepce, Informace pro pacienty a nejčastější dotazy, Slovník pojmů
Více informací

Odborné akce

Odborné akce a odborné vzdělávací akce v oboru nukleární medicíny
Více informací

Pracoviště nukleární medicíny

Interaktivní mapa pracovišť nukleární medicíny, PET/CT a PET/MR
Více informací

Aktuality

Novinky České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP
Více informací