14. července 2022

Radiofarmaceutická

Radiofarmaceutická sekce ČSNM sdružuje všechny členy ČSNM, kteří mají zájem o širokou problematiku radiofarmak jak pro diagnostiku, tak pro terapii, zahrnující výzkum, výrobu, přípravu, kontrolu a klinické využití radiofarmak. Do oblasti zájmu Radiofarmaceutické sekce spadá i technická problematika, radiační ochrana, organizační, metodické a ekonomické aspekty při využívání radiofarmak v nukleární medicíně. Většinu členů sekce tvoří radiofarmaceuti, farmaceuti a chemici (odborní pracovníci pro přípravu radiofarmak a osoby odpovědné za přípravu radiofarmak), vítáni jsou i farmaceutičtí asistenti a další profese pracující v NM. Sekce má v současnosti zhruba 50 členů. Radiofarmaceutická sekce má volenou radu, jejíž zástupce se účastní jednání výboru ČSNM.

Pracovní dny Radiofarmaceutické sekce se konají od roku 1978. Začínaly jako pracovní schůze Komise pro přípravu radiofarmak (odborné společnosti ČLS měly komise), otevřené pro široké fórum odborníků a zájemců v oblasti radiofarmacie. Od roku 1988 do roku 1991 se pravidelné akce nazývaly odborné semináře o radiofarmacii nebo o přípravě radiofarmak. Od roku 1992, kdy došlo k vytvoření odborných sekcí ČSNM, se pravidelné akce nazývaly „Pracovní dny Sekce radiofarmacie ČSNM“ a od roku 2012, po přejmenování sekcí, „Pracovní dny Radiofarmaceutické sekce ČSNM“.

Složení rady radiofarmaceutické sekce pro aktuální období 2022 - 2026

předseda, zástupce ve výboru za RF sekci: Mgr. Igor Tichý
člen:  PharmDr. Kateřina Žilková 
člen: RNDr. Martin Vlk, Ph.D.