29. června 2022

O oboru

Obor nukleární medicíny zastřešuje poměrně široké spektrum činností, pro které je společným jmenovatelem využívání radionuklidů v medicíně. Zahrnuje tak:

  • diagnostiku metodami in vivo (zobrazovací metody)
  • diagnostiku metodami in vitro (laboratorní metody)
  • léčbu pomocí radionuklidů

Nukleárně medicínské služby jsou poskytovány na vysoce specializovaných zdravotnických pracovištích, která jsou stavebně, přístrojově i personálně vybavena pro bezpečné nakládání s otevřenými radionuklidovými zářiči a pro individuální přípravu léčivých přípravků. Tato pracoviště jsou pod dohledem Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Zajištění chodu pracovišť nukleární medicíny je pravděpodobně nejsložitějším ze všech lékařských oborů, neboť musí být naplněny zákonné požadavky kladené na běžná ambulantní a/nebo lůžková zdravotnická zařízení a zároveň na pracoviště s otevřenými zdroji ionizujícího záření a zároveň na lékárenské provozy a zároveň musí být splněny požadavky kladené na vzdělání a specializaci pracovníků v mnoha různých profesích nezbytných pro chod pracoviště (specializovaní lékaři, imunoanalytici, farmaceuti, fyzici, radiologičtí a zdravotní laboranti, všeobecné sestry atd.).