Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Nabídka odborných stáží a kurzů IPVZ pro druhé pololetí 2021

Termíny atestačních zkoušek a kurzů 2021


 • jarní termín atestace - v Hradci Králové - 6.5.2021

  • kurz "Novinky v nukleární medicíně" se bude konat ve dnech 1. a 2.3.2021 na Klinice nukleární medicíny IPVZ se sídlem v Olomouci

 • podzimní termín atestace - v Praze na 3. LF UK (Královské Vinohrady) - 13.12.2021

  • kurz "Novinky v nukleární medicíně" se bude konat ve dnech 4. a 5.10.2021 v Praze na 3. LF UK (Královské Vinohrady)

Vzdělávací program oboru radiofarmaka

Vzdělávací program oboru radiofarmaka byl uveřejněn ve Věstníku MZČR: https://www.mzcr.cz/vestnik/vestnik-c-8-2020/

Webináře ESMIT - nukleární onkologie, kardiologie, neurologie

Registrace na webináře ESMIT, jejichž konání je plánováno na měsíc červen, červenec a září, jsou dostupné na adrese: https://www.eanm.org/esmit/level-1/esmit-live-webinar-series/

ESMIT

Výbor ČSNM vyhlašuje mimořádnou podporu účasti lékaře na ESMIT Level 3 kurzech ve Vídni s tématy:

Pooperační diagnostika skeletu, 28.-29.5.2020 (odkaz)

Management karcinomu prostaty, 10.-11.12.2020 (odkaz)

Kurzy jsou určeny pro lékaře s pokročilou znalostí v daných tématech. Výbor ČSNM považuje účast zástupce společnosti na těchto kurzech jako strategicky významnou, předpokladem přiznání materiální podpory je hlubší orientace v problematice a ochota předat získané poznatky formou písemného sdělení do časopisu Nukleární medicína, ev. na výzvu formou ústního sdělení na DNM.

ČSNM vybranému žadateli kompletně uhradí náklady na registraci, dopravu a ubytování (zajistí si sám žadatel spolu s pokladníkem ČSNM, který dohlíží na uměřenost).

Zájemce o tuto podporu prosíme o zaslání nacionále a kontaktních údajů na mail havel@csnm.cz, v předmětu uveďte „ESMIT skelet“ nebo „ESMIT prostata“. Přílohou musí být stručný motivační dopis (max 400 slov) vysvětlující důvod zájmu o příslušný kurz. Uzávěrka příjmu přihlášek je 4.3.2020. Příjemce podpory bude vybrán Výborem.

10. Konference radiologické fyziky 2020

Milé kolegyně a kolegové,

rádi bychom Vás pozvali na již 10. Konferenci radiologické fyziky.
Konference se bude konat tentokrát na Moravě v LH Hotelu Jana**** v Přerově (https://www.hotel-jana.cz/) v termínu 22. - 24. 4. 2020.
Registrační formulář naleznete na http://www.csfm.cz/akce/10-konference-radiologicke-fyziky. Přihlášky k aktivní účasti je možné zasílat do 1.3.2020.
Konference bude již tradičně probíhat ve třech dnech, od středy do pátku. Kromě odborného programu, který je tvořen příspěvky napříč oborem radiologické fyziky (radiodiagnostika, radioterapie, nukleární medicína, radiační ochrana), bude součástí konference i členská schůze ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM ČLS. Jelikož nás čeká jubilejní ročník, rády bychom konferenci obohatily o speciální program v podobě pozvaných hostů a společenských aktivit.

Již nyní se můžete těšit na workshop Ing. Jiřího Trnky, Ph.D. na téma: "NMQC – nástroj pro kontrolu kvality obrazových dat (nejen) v nukleární medicíně".

Za organizační výbor

Ing. Petra Dostálová

Nabídka odborných stáží Subkatedry nukleární medicíny IPVZ Praha pro 1. pololetí roku 2020 je ke stažení zde.

 • Specializační kurz – Kurz v Nukleární medicíně, 9.3.-10.3.2020
 • Kurz – Hybridní zobrazování pro nukleární medicínu – úroveň 2: Skelet, 21.4.2020
 • Kurz – Hybridní zobrazování pro nukleární medicínu – úroveň 2: Plíce, 29.4.2020
 • Odborná stáž – PET/CT v diagnostice a hodnocení léčebné odpovědi u lymfomů, 26.3. - 27.3.2020
 • Specializační odborná stáž v oboru nukleární medicína, 11.3. - 3.4.2020
 • Odborná stáž – Základy nukleární medicíny, 11.5. - 22.5.2020
 • Odborná stáž se zaměřením na dětskou nefrourologii, 14.5. - 15.5.2020

Podpora vzdělávání mladých členů ČSNM

3rd edition of the EANM Focus Meeting

Informace o EANM Focus Meeting, který se koná v Aténách, 30. ledna - 1. února 2020. Téma: Molecular Imaging and Theranostics in Neuroendocrine Tumours (NET)

Další informace zde

Kurz – Vyšetření myokardu pomocí gated SPECT, termíny 2020

Určeno pro lékaře v přípravě nebo se specializací v oborech nukleární medicína nebo kardiologie.

Program:
Principy metody. Radiofarmaka v nukleární kardiologii. Indikace gated SPECT myokardu; diagnostický algoritmus u pacientů se stabilní ischemickou chorobou srdeční; posuzování prognózy a kvantifikace ischemie u pacientů se známou nemocí koronárních tepen; detekce viability myokardu. Zpracování nálezů a jejich interpretace a popis. Korelace SPECT s koronarografickými nálezy.

Místo konání: Klinika nukleární medicíny, LF UP Olomouc, I.P.Pavlova 6, Olomouc
Školitelé: Prof. MUDr. KAMÍNEK Milan, Ph.D.
Cena: 8 000,- Kč

Termíny:
1.) 3.2. – 7.2.2020
2.) 7.9. - 11.9.2020

Přihlášky zde

Podpora vzdělávání mladých členů ČSNM

Vážení členové,

v rámci systému podpory vzdělávání mladých členů ČSNM Výbor ČSNM vyhlašuje prioritní akci: ESMIT Autumn School 2020, Jagiellonian University Krakow, Polsko, 11.-13. září 2020

Podrobnosti o akci zde:
Registrační poplatek pokrývá 2 témata (Tracks).

Podrobné podmínky podpory jsou uvedeny zde (oddíl 3b):

Formulář žádosti dostupný zde:
Vyplnit lze po stažení elektronicky v Adobe Acrobat Readeru nebo běžných internetových prohlížečích, poté vytisknout a s podpisy odeslat oscanované. Je možné i kompletní elektronické vyplnění a odeslání s digitálními podpisy nebo vytištění formuláře a oskenování ručně vyplněné varianty.

Podpora je určena pro jednoho žadatele, předpokládaná výše nákladů kolem 15 000 Kč.

Uzávěrka příjmu žádostí 17.11.2019.

Žádosti odesílejte na mail pokladnik@csnm.cz, do kopie prosím přidejte zogala@csnm.cz. Potvrzení přijetí žádosti očekávejte do 3 dnů, v opačném případě kontaktujte prosím zogala@csnm.cz nebo havel@csnm.cz.

Odkaz na prezentace z XLI. pracovních dnů radiofarmaceutické sekce 22.-24.5.2019 zde

Dostupné členům ČSNM po přihlášení

MDS-ES course on Neuroimaging and Neurophysiology of Movement Disorders 2019, Brno, 7.-8. listopadu 2019


Odkaz s dalšími informacemi o akci zde
Předběždný program zde

Výzva k přihlašování na akreditovaný kvalifikační kurzu (AKK) radiologická fyzika/radiologická technika na IPVZ v Praze
- dopis doc. Doležala


Vážení kolegové,

vzhledem k tomu, že na trhu práce je velmi neutěšená situace s radiologickými fyziky a radiologickými techniky je IPVZ nakloněno otevřít letos v září/říjnu akreditovaný kvalifikační kurzu (AKK) radiologická fyzika/radiologická technika na IPVZ v Praze. Zatím je přihlášeno 5 uchazečů. Jestliže chceme dosáhnout otevření AKK letos, je nutné zaslat další přihlášky na IPVZ.

Přihlášky prosím zasílejte paní P. Pecákové z IPVZ (pecakova@ipvz.cz), telefon 271 019 248. Uvádím odkaz na webové stránky IPVZ, kde je možné přihlášku stáhnout v elektronické podobě (https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/vyukove-pracoviste- pro-radiologickou-fyziku/sdeleni-akk)

K přihlášce je nutné doložit úředně ověřené kopie diplomu a dodatku k diplomu z magisterského/inženýrského studia a kopie diplomu a dodatku k diplomu z bakalářského studia. Ověření diplomu lze provést např. na poště.

Vzhledem k tomu, že vstupní předpoklad pro přijetí do AKK Radiologická fyzika je absolvování magisterského studijního oboru matematicko-fyzikálního zaměření (alespoň 800 vyučovacích hodin matematicko-fyzikálních předmětů) a do AKK Radiologická technika absolvování magisterského nebo bakalářského studijního oboru matematicko-fyzikálního zaměření (alespoň 400 vyučovacích hodin matematicko-fyzikálních předmětů), je nutné doplnit přihlášky o seznam absolvovaných předmětů matematického nebo fyzikálního charakteru včetně hodinové dotace jednotlivých předmětů (celkový počet hodin přednášek a cvičení v semestru). Seznam musí být potvrzený studijním oddělením dané vysoké školy.

AKK se skládá z tří týdenních výukových bloků na IPVZ v Praze, dílčích zkoušek a závěrečné zkoušky. Kurzovné je 1 450, - Kč/den výuky a hradí jej jako zvyšování kvalifikace zaměstnavatel uchazeče. Po absolvování AKK uchazeč nastupuje do dvouletého specializačního vzdělávání, které je zakončeno atestací z radiologické fyziky.

Vzhledem k tomu, že nevím, jak bude vypadat situace s AKK v následujících letech, je také možné, že se jedná o poslední možnost pro absolventy matematicko-fyzikálních oborů, biomedicínského inženýrství a podobně, jak si doplnit zdravotnické vzdělání a stát se radiologickým fyzikem či radiologickým technikem a získat odpovídající kompetence, zdravotnické platové tabulky a zvýšit si plat.

Apel na závěr: otevření AKK radiologická fyzika/technika v letošním roce je pouze v našich rukách, tak prosím posílejte přihlášky na IPVZ.

Děkuji a zůstávám s pozdravem

doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
ONM FNHK
V Hradci Králové 21.6.2019

Specializace pro radiologické asistenty

V NCO NZO v Brně nyní probíhá projekt podporovaný ESF, jehož předmětem je podpora specializačního vzdělávání – mimo jiné i pro radiologické asistenty v nukleární medicíně. Více informací zde.

Informace pro mladé lékaře o možnosti participovat v rámci expertní skupiny EANM pro pediatrickou problematiku

Vážení kolegové,
delegát při EANM dr. Šimánek předává informaci o zajímavé nabídce z EANM pro zájemce o nukleární medicínu zaměřenou na pediatrickou problematiku, cílené zejména na mladé lékaře (do 38 let). Jedná se o zajímavou příležitost poznat práci v expertní komisi a čerpat ze zkušeností předních evropských odborníků.
Další informace v přiloženém dokumentu zde. V případě zájmu prosím zašlete kopii komunikace i delegátovi dr. Šimánkovi (msimanek@hospital-pe.cz)

Purkyňův nadační fond

Purkyňův nadační fond informuje členky a členy ČSNM do 35 let věku o svých aktivitách. Fond pořádá v průběhu roku dva bezplatné vzdělávací semináře a vyhlašuje ceny za publikaci v časopise s nejvyšším impact faktorem.

První seminář v letošním roce se koná 9. 4. 2019 od 15:30 v Lékařském domě. Téma letošního jarního semináře je DIABETES MELLITUS – EPIDEMIE XXI. STOLETÍ.
Přednášet budou: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA., prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA. a prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. Seminář je ohodnocen 2 kreditními body ČLK.
Registrace na seminář je zdarma a provést ji může člen ČLS JEP do 35 let věku na webových stránkách Purkyňova nadačního fondu, na kterém také nalezne přesný program semináře - http://www.purkynuvfond.cz/seminare/diabetes-mellitus-epidemie-xxi-stoleti/.

Dále fond informuje o již 4. ročníku vyhlášení cen za publikaci v časopise s nevyšším IF publikovanou či k publikaci přijatou v roce 2018. Veškeré informace a podmínky naleznete na tomto odkazu, stejně jako registrační formulář - http://www.purkynuvfond.cz/oceneni-2018/

UEMS/EBNM Certifikát

Informace o možnosti získání certifikátu UEMS/EBNM jsou dostupné zde.
Novinkou je možnost složení první, testové části zkoušky on-line.

Informace o nové publikaci

Informujeme o nové knize Principy radiační ochrany v nukleární medicíně a dalších oblastech práce s otevřenými radioaktivními látkami, autorů Jozef Kubinyi, Jozef Sabol a Andrej Vondrák, která vyšla v roce 2018 v nakladatelství Grada - odkaz zde

European Nuclear Medicine Guide

Evropská asociace nukleární medicíny vytvořila příručku pro lékaře nukleární medicíny, zpracovávající široké spektrum témat. Příručka je volně dostupná jako webová aplikace zde, další informace a odkaz na mobilní aplikaci zde

Nuclear Medicine Clinical Decision Support

Aplikace podporovaná EANM, určená pro odesílající lékaře, napomáhající ve výběru vhodných diagnostických metod nukleární medicíny, volně dostupná webová aplikace zde, další informace a odkaz na mobilní aplikaci zde

Článek "Assessment of renal function before contrast media injection: right decisions based on inaccurate estimates"

týmu autorů VFN Praha, k dispozici zde

E-learningový kurz "Dopamine Transporter Imaging in Parkinson ́s Disease"

E-learningový kurz zaměřený na problematiku diagnostiky Parkinsonovy nemoci - informace, odkaz

Informace o specializačním kurzu IPVZ - Zabezpečování jakosti v přípravě a výrobě léčiv

Jedná se o kurz podporovaný Evropskou unií - Evropský sociální fond: Operační program zaměstnanost.
Projekt je určen pro farmaceuty a další pracovníky v přípravě k atestaci z nemocničního a veřejného lékárenství a dalších farmaceutických oborů (radiofarmaka, farmaceutická technologie, laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví.) zařazených do oboru nejpozději do 30. 6. 2017. V rámci projektu budou účastníci podpoření ve smyslu úhrady kurzovného, stravného a ubytování (při vícedenních kurzech). V kurzu bude debatována velmi aktuální problematika mikrobiologického monitoringu, LEK-17, čistých prosot aj.

Odkaz na stránky IPVZ s přihláškou zde (projekt EU, s výše uvedenou podporou) a ev. zde (kurz bez finanční podpory z fondu EU)

Přednášky z proběhlých XL. Pracovních dnů radiofarmaceutické sekce, Máchovo jezero 2018 - po přihlášení dostupné členům zde

Vybrané publikace IAEA:

XXI. pracovní den Technologicko-ošetřovatelské sekce - Celostátní konferenci ČSNM a ČAS, 10.04.2015, Praha, Lékařský dům, pozvánka, přihláška, program