Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
SÚKL: Návrh opatření obecné povahy 06-17, kterým se stanovují výše a podmínky úhrady individuálně připravovaných radiofarmak.

Vážené kolegyně a kolegové.

Na konci roku bude plánovat váš místní Spolek lékařů ČLS JEP program na rok 2018. Vhodnou cestou k propagaci nukleární medicíny jsou regionální odborné semináře pro lékaře ze spolupracujících oborů. Na jejich pořádání se může podílet místní pracoviště nukleární medicíny nebo je přímo organizuje. Před rokem jsme založili skupinu odborníků, kteří jsou ochotni a schopni na pozvání jednotlivých pracovišť přednášet o konvenční nukleární medicíně, hybridních metodách, PET, léčbě a dalších tématech. Navrhujeme vám uspořádat večerní seminář o vámi preferovaných oblastech nukleární medicíny. Přitom samozřejmě předpokládáme, že i nadále budete moci zvát odborníky i podle Vaší individuální domluvy a také přednášet sami....

Požadavky na přednášející a témata zasílejte Klinické sekci ČSNM - na adresu: petr.libus@onhb.cz

Za ČSNM ČLS JEP
MUDr. Petr Libus
pokladník

UEMS/EBNM: European Training Requirements for the Specialty of Nuclear Medicine

XII. Congress of WFNMB, Melbourne, Australia, 20. - 24. 4. 2018
SÚKL OOP 03-17: Opatření obecné povahy 03-17 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady připravovaných radiofarmak účinné od 1.6.2017.
OECD-NEA: 2017 Medical Isotope Supply Review: 99Mo/99mTc Market Demand and Production Capacity Projection 2017-2022

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

výbor ČSNM inicioval aktualizaci členské základny jednotlivých sekcí. Z oddělení členské evidence ČLS JEP byl v lednu rozeslán elektronicky komunikujícím členům ČSNM e-mail a ostatním členům dopis se žádostí o vyznačení zájmu o členství v některé ze sekcí. Členství v sekci je bezplatné, opravňuje člena k účasti na shromáždění členů sekce, volit a být volen do rady sekce. Příští volby se budou konat v příštím roce. Člen ČSNM může být registrován v libovolném počtu sekcí (0 – 5). V případě, že neodpovíte do konce února, budeme mít za to, že nemáte zájem o registraci v žádné ze sekcí; vašeho členství v ČSNM se to nikterak nedotýká.

V případě, že jste 11.1.2017 neobdržel(a) e-mailovou výzvu odeslanou z adresy Členské evidence ČLS, vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej e-mailem nebo poštou na adresu členské evidence uvedenou v zápatí formuláře.

Tento web není propojen s členskou evidencí ČLS JEP. V případě, že jste členem ČSNM a ani občas nedostáváte e-mailem informace o aktualizaci tohoto webu, přestože o ně máte zájem, zaktualizujte si prosím svoji e-mailovou adresu na tomto webu prostřednictvím vědeckého sekretáře (vedecky.sekretar@csnm.cz). Je třeba mu zaslat vaše členské číslo, jméno, příjmení, starý a nový e-mail.

S díky za spolupráci a pochopení

doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc., vědecký sekretář

Grant EANM na vzdělávací akce pro členy do 38 let. Více informací zde.

Vybrané publikace IAEA:

Ministerstvo zdravotnictví ČR: Seznam zdravotních výkonů s možností veřejného připomínkování.

Na portálu IAEA v sekci Webinars jsou ke stažení proběhlé semináře realizované ve spolupráci s EANM. Každé pondělí počínaje 27.6.2016 budou přidávány další pro oblast Basic Nuclear Medicine a později i Paediatric Nuclear Medicine.

Informace z mimořádného shromáždění zástupců výboru ČSNM a primářů pracovišť nukleární medicíny dne 5.3.2016 týkající se problematiky specializačního vzdělávání lékařů je ke stažení zde.

Medical Tribune 1/2016: Nukleární medicína – přežije navrhovanou reformu specializačního vzdělávání?
Stanovisko prezidenta EANM k hybridnímu zobrazování na www.auntminnieeurope.com (registrace zdarma)
Dopis poslancům se žádostí nevypustit v novele zákona 95/2004 Sb. obor nukleární medicína ze základních oborů specializačního vzdělávání je ke stažení zde.
SÚKL: Dotazy k novému zákonu o zdravotnických prostředcích: I. část, II. část

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta je dostupný v elektronické Knihovně připravované legislativy.

Stanovisko SÚJB: Požadavky na používání měřidel při lékařském ozáření podle atomového zákona a zákona o metrologii
Doporučení předsednictva ČLS JEP autorům publikací