Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Informace ze SÚKL: Na základě ukončení výroby kitových přípravků fy UJV Řež a.s. končí doba použitelnosti u přípravků kód SÚKL 0084116 HIBIDA kit a kód SÚKL 0091120 TRIMETYL-HIDA kit. Z tohoto důvodu budou k 1. 1. 2017 vyřazena ze seznamu IPLP podskupiny 13 individuálně připravovaná radiofarmaka kód IPLP 0002023 99mTc Mefenin inj. a 0002024 99mTc Mebrofenin inj.

K 1. 4. 2017 pak bude ze seznamu IPLP vyřazen kód IPLP 0002016 z důvodů ukončení výroby a použitelnosti u přípravků 6-MDP KIT a 8-MDP kit bez náhrady a dále nebude možné používat kit kód SÚKL 0076040 MAG 3 KIT výrobce UJV Řež. U kódu IPLP 0002035 bude úhrada upravena dle nových cenových podkladů dodávaného kitu TECHNESCAN MAG 3 – kód SÚKL 0094428.

Vybrané publikace IAEA:

SÚJB plánuje uspořádat řadu seminářů tematicky zaměřených na novou legislativu a její aplikaci do praxe. Pro pracoviště nukleární medicíny je předběžně akce plánována na 5.12.2016 v Lékařském domě, Sokolská 290/31, Praha.
Ministerstvo zdravotnictví ČR: Seznam zdravotních výkonů s možností veřejného připomínkování.
SÚKL OOP 05-16: Návrh úhrady 99mTc-HYNIC-TOC inj.
Kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP „LYMPHO 2016“, v jehož programu je zařazena sekce LYMFOSCINTIGRAFIE a workshop FLUOROSKOPIE. Lednice, 20.–22.10.2016, pro členy ČSNM snížený jednodenní poplatek 1.500,- Kč na 21.10.2016. Informace, program a registrace na webu kongresu.
SÚKL: OOP 04-16 Stanovení výše a podmínek úhrady připravovaných radiofarmak (od 1.8.2016). Novinkou je, že úhrada radiofarmak 18F Flutemetamol inj. a 18F Florbetaben inj. je za jedno vyšetření a nikoliv za podanou aktivitu.

Na portálu IAEA v sekci Webinars jsou ke stažení proběhlé semináře realizované ve spolupráci s EANM. Každé pondělí počínaje 27.6.2016 budou přidávány další pro oblast Basic Nuclear Medicine a později i Paediatric Nuclear Medicine.

Imaging Infection and Inflammation, Řím, 12. - 13. 12. 2016

Informace z mimořádného shromáždění zástupců výboru ČSNM a primářů pracovišť nukleární medicíny dne 5.3.2016 týkající se problematiky specializačního vzdělávání lékařů je ke stažení zde.

International Conference on Integrated Medical Imaging in Cardiovascular Diseases (IMIC 2016), 10.-14. 10. 2016, Vídeň - web konference

AKK radiologická fyzika na IPVZ

Výbor ČSNM upozorňuje na možnost otevření AKK radiologická fyzika na IPVZ pro absolventy magisterského studijního oboru matematicko fyzikálního zaměření, který obsahoval alespoň 800 vyučovacích hodin matematicko-fyzikálních předmětů doložených kopií diplomu a vysvědčením o státní závěrečné zkoušce. Katedra požaduje většinou i doložení absolvovaných hodin. Upozorňujeme vedoucí pracovišt NM, že je možné oslovit i jednotlivé přírodovědecké fakulty v jejích okolí a tuto možnost doplnění vzdělání pro jejich absolventy jim i nabídnout. Pokud máte ve výhledu osobu splňující požadavky, doporučte prosím urychlené zaslání přihlášky na studijní oddělení IPVZ. Telefonicky je možno kontaktovat studijní oddělení IPVZ, pí Pecáková tel. 271 019 248.

Toto řešení se nabízí jako jedna z možností doplnění pracovníků na pozici radiologického fyzika, vzhledem k nezájmu absolventů fakulty jaderné fyziky na ČVUT pracovat na těchto pozicích ve zdravotnictví a hrozící situaci nedostatku radiologických fyziků nejen na pracovištích nukleární medicíny. Katedra fyziky IPVZ tento kurz otevře při počtu asi 4-6 účastníků, t.č. eviduje dva zájemce, takže při naplnění by mohl být kurz na podzim 2016 i otevřen.

Podrobné informace naleznete na stránkách www.ipvz.cz, vzdělávání nelékařských pracovníků, kde jsou uvedeny názvy kurzu a vzdělávací programy.

Výbor je připraven jednat s IPVZ, aby kurz byl otevřen i v případě, pokud by chyběl jeden zájemce.

MUDr. Jiří Hrbáč, primář oddělení nukleární medicíny, Slezská nemocnice v Opavě p.o.

Medical Tribune 1/2016: Nukleární medicína – přežije navrhovanou reformu specializačního vzdělávání?
Stanovisko prezidenta EANM k hybridnímu zobrazování na www.auntminnieeurope.com (registrace zdarma)
Dopis poslancům se žádostí nevypustit v novele zákona 95/2004 Sb. obor nukleární medicína ze základních oborů specializačního vzdělávání je ke stažení zde.
SÚKL: Dotazy k novému zákonu o zdravotnických prostředcích: I. část, II. část

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta je dostupný v elektronické Knihovně připravované legislativy.

Stanovisko SÚJB: Požadavky na používání měřidel při lékařském ozáření podle atomového zákona a zákona o metrologii
Doporučení předsednictva ČLS JEP autorům publikací
Postgraduate Certificate Course in Radiopharmaceutical Chemistry/ Radiopharmacy