Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Shromáždění členů ČSNM

Výbor ČSNM zve všechny členy k účasti na shromáždění členů, které se bude konat ve čtvrtek 21. 9. 2017 od 17:00 hodin v hlavním Kongresovém sále Hotelu Horal ve Špindlerově Mlýně, Svatopetrská 280. V menu Společnost -> Rozpracované materiály je členům ČSNM k dispozici pozvánka a písemné materiály určené k projednání. Aby bylo shromáždění usnášeníschopné a bylo možno rozhodnout o novelizaci Interního předpisu č. 1, je nezbytná účast alespoň 63 členů s právem hlasovat. Přijďte prosím!

UEMS/EBNM: European Training Requirements for the Specialty of Nuclear Medicine

54. dny nukleární medicíny, Špindlerův Mlýn, 20. - 22. 9. 2017, II. informace, v2.

XII. Congress of WFNMB, Melbourne, Australia, 20. - 24. 4. 2018
SÚKL OOP 03-17: Opatření obecné povahy 03-17 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady připravovaných radiofarmak účinné od 1.6.2017.
XVIII. Nitrianske Dni nukleárnej medicíny, Nitra, 22. - 24. 11. 2017
OECD-NEA: 2017 Medical Isotope Supply Review: 99Mo/99mTc Market Demand and Production Capacity Projection 2017-2022

Pravidla soutěže o „Cenu za nejlepší publikaci, která se pravidelně uděluje na DNM za originální fulltextové publikace na poli nukleární medicíny vydané v uplynulém kalendářním roce v časopisech s přiděleným impact faktorem (IF).

Rozhodným datem vydání je rok vydání tištěné verze, v případě výhradně elektronických časopisů pak datum zveřejnění elektronické verze. O udělení Ceny rozhodne výbor, Cena není vymahatelná a nevzniká na ni žádný právní nárok, Cena nemusí být udělena vůbec. Proti rozhodnutí výboru o udělení Ceny se nelze odvolat. Cenu může obdržet pouze člen ČSNM, který nemá dluh na členských příspěvcích, který byl členem ČSNM i v uplynulých třech kalendářních letech, který bude zároveň prvním autorem v pořadí a jehož afiliace v publikaci je k subjektu působícímu v ČR (tj. je zapsán v obchodním či obdobném rejstříku ČR). Forma ceny je finanční dar ve výši 30.000,- Kč splatný bezprostředně po DNM bankovním převodem na účet příjemce, nejpozději však do konce kalendářního roku. Při rozhodování o udělení Ceny se výbor bude zásadně řídit výší posledně zveřejněného IF časopisu. Při existenci více publikací v časopise s nejvyšším IF může být Cena rozdělena. Do soutěže o Cenu se musí přihlásit sám autor. Přihlášky je třeba zasílat do konce května spolu s uvedením celého jména autora včetně titulů, jeho členského čísla, adresy bydliště a event. i korespondenční adresy a dále názvu a adresy afilovaného pracoviště včetně IČ, je-li přiděleno; součástí přihlášky musí být kopie článku a vyjádření souhlasu, že je autor či zastupující spoluautor ochoten vystoupit na DNM a přednést čestnou přednášku o této publikaci, což je také podmínkou udělení ceny. Přihlášky se zasílají elektronicky na adresu vědeckého sekretáře, tj. vedecky.sekretar@csnm.cz, který obratem zašle potvrzení o přijetí přihlášky. Výsledek soutěže bude oznámen v zápisu ze schůze výboru.

Vážení kolegové,

kurz Vyšetření myokardu pomocí gated SPECT pořádá nadále LF UP Olomouc (dosud byl pořádán v rámci IPVZ). Nejbližší termín kurzu je 11.-15.9.2017, zde je anotace/přihláška. Vzdělávací programy LF UP najdete zde.

Ostatní kurzy pořádané ve FN Olomouc v rámci IPVZ zůstávají zatím beze změn.

Prof. MUDr. Milan Kamínek, Ph.D.
LF UP a FN Olomouc

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

výbor ČSNM inicioval aktualizaci členské základny jednotlivých sekcí. Z oddělení členské evidence ČLS JEP byl v lednu rozeslán elektronicky komunikujícím členům ČSNM e-mail a ostatním členům dopis se žádostí o vyznačení zájmu o členství v některé ze sekcí. Členství v sekci je bezplatné, opravňuje člena k účasti na shromáždění členů sekce, volit a být volen do rady sekce. Příští volby se budou konat v příštím roce. Člen ČSNM může být registrován v libovolném počtu sekcí (0 – 5). V případě, že neodpovíte do konce února, budeme mít za to, že nemáte zájem o registraci v žádné ze sekcí; vašeho členství v ČSNM se to nikterak nedotýká.

V případě, že jste 11.1.2017 neobdržel(a) e-mailovou výzvu odeslanou z adresy Členské evidence ČLS, vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej e-mailem nebo poštou na adresu členské evidence uvedenou v zápatí formuláře.

Tento web není propojen s členskou evidencí ČLS JEP. V případě, že jste členem ČSNM a ani občas nedostáváte e-mailem informace o aktualizaci tohoto webu, přestože o ně máte zájem, zaktualizujte si prosím svoji e-mailovou adresu na tomto webu prostřednictvím vědeckého sekretáře (vedecky.sekretar@csnm.cz). Je třeba mu zaslat vaše členské číslo, jméno, příjmení, starý a nový e-mail.

S díky za spolupráci a pochopení

doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc., vědecký sekretář

Grant EANM na vzdělávací akce pro členy do 38 let. Více informací zde.

Vybrané publikace IAEA:

Ministerstvo zdravotnictví ČR: Seznam zdravotních výkonů s možností veřejného připomínkování.

Na portálu IAEA v sekci Webinars jsou ke stažení proběhlé semináře realizované ve spolupráci s EANM. Každé pondělí počínaje 27.6.2016 budou přidávány další pro oblast Basic Nuclear Medicine a později i Paediatric Nuclear Medicine.

Informace z mimořádného shromáždění zástupců výboru ČSNM a primářů pracovišť nukleární medicíny dne 5.3.2016 týkající se problematiky specializačního vzdělávání lékařů je ke stažení zde.

Medical Tribune 1/2016: Nukleární medicína – přežije navrhovanou reformu specializačního vzdělávání?
Stanovisko prezidenta EANM k hybridnímu zobrazování na www.auntminnieeurope.com (registrace zdarma)
Dopis poslancům se žádostí nevypustit v novele zákona 95/2004 Sb. obor nukleární medicína ze základních oborů specializačního vzdělávání je ke stažení zde.
SÚKL: Dotazy k novému zákonu o zdravotnických prostředcích: I. část, II. část

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta je dostupný v elektronické Knihovně připravované legislativy.

Stanovisko SÚJB: Požadavky na používání měřidel při lékařském ozáření podle atomového zákona a zákona o metrologii
Doporučení předsednictva ČLS JEP autorům publikací