Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Imaging Infection and Inflammation, Řím, 12. - 13. 12. 2016

Vážení kolegové,
v letošním roce vznikla Česká asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metod – ČAKVZM. Asociace má 4 sekce – Echokardiografie, Nukleární kardiologie, Výpočetní tomografie a Magnetické rezonance.

Počátkem května tohoto roku budou vypsány volby jak do výboru asociace, tak do jejích sekcí. Prosíme členy bývalé PS Nukleární kardiologie, aby se do konce dubna přihlásili prostřednictvím svého účtu u České kardiologické společnosti (ČKS) (www.cksonline.cz) do této sekce (lze se přihlásit i do více sekcí). Po vyhlášení voleb již nebude po dobu jejich konání přihlášení do ČKAVZM ani jejích sekcí možné.

Jsou samozřejmě vítání i všichni další zájemci, podmínkou však je nejprve členství v ČKS. Po schválení vašeho členství výborem ČKS vám váš účet u ČKS umožní hlásit se do jednotlivých sekcí.

Milan Kamínek, Otto Lang
za sekci Nukleární kardiologie ČKS

Výbor vyzývá členy ČSNM k účasti v soutěži o nejlepší publikaci dle pravidel uvedených v bodě 8) zápisu ze schůze výboru 2013-05-29. Forma ceny je finanční dar ve výši 30.000,- Kč.

Informace z mimořádného shromáždění zástupců výboru ČSNM a primářů pracovišť nukleární medicíny dne 5.3.2016 týkající se problematiky specializačního vzdělávání lékařů je ke stažení zde.

Publikace IAEA: Good Practice for Introducing Radiopharmaceuticals for Clinical Use
International Conference on Integrated Medical Imaging in Cardiovascular Diseases (IMIC 2016), 10.-14. 10. 2016, Vídeň - web konference

AKK radiologická fyzika na IPVZ

Výbor ČSNM upozorňuje na možnost otevření AKK radiologická fyzika na IPVZ pro absolventy magisterského studijního oboru matematicko fyzikálního zaměření, který obsahoval alespoň 800 vyučovacích hodin matematicko-fyzikálních předmětů doložených kopií diplomu a vysvědčením o státní závěrečné zkoušce. Katedra požaduje většinou i doložení absolvovaných hodin. Upozorňujeme vedoucí pracovišt NM, že je možné oslovit i jednotlivé přírodovědecké fakulty v jejích okolí a tuto možnost doplnění vzdělání pro jejich absolventy jim i nabídnout. Pokud máte ve výhledu osobu splňující požadavky, doporučte prosím urychlené zaslání přihlášky na studijní oddělení IPVZ. Telefonicky je možno kontaktovat studijní oddělení IPVZ, pí Pecáková tel. 271 019 248.

Toto řešení se nabízí jako jedna z možností doplnění pracovníků na pozici radiologického fyzika, vzhledem k nezájmu absolventů fakulty jaderné fyziky na ČVUT pracovat na těchto pozicích ve zdravotnictví a hrozící situaci nedostatku radiologických fyziků nejen na pracovištích nukleární medicíny. Katedra fyziky IPVZ tento kurz otevře při počtu asi 4-6 účastníků, t.č. eviduje dva zájemce, takže při naplnění by mohl být kurz na podzim 2016 i otevřen.

Podrobné informace naleznete na stránkách www.ipvz.cz, vzdělávání nelékařských pracovníků, kde jsou uvedeny názvy kurzu a vzdělávací programy.

Výbor je připraven jednat s IPVZ, aby kurz byl otevřen i v případě, pokud by chyběl jeden zájemce.

MUDr. Jiří Hrbáč, primář oddělení nukleární medicíny, Slezská nemocnice v Opavě p.o.

Medical Tribune 1/2016: Nukleární medicína – přežije navrhovanou reformu specializačního vzdělávání?
53. DNM, Luhačovice, 21.-23. 9. 2016 - I. informace. Více informací na webu akce
XXXVIII. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce, Třebíč, 1.-3. 6. 2016 - I. informace, II. informace. Více informací na www.RFDNY2016.cz

Ve Věstníku MZd ČR č. 2/2016 byly publikovány nové národní radiologické standardy.

Stáže IPVZ v nukleární medicíně v 1. pololetí 2016
Stanovisko prezidenta EANM k hybridnímu zobrazování na www.auntminnieeurope.com (registrace zdarma)
SÚKL: OOP 04-15 Stanovení výše a podmínek úhrady připravovaných radiofarmak (od 1.1.2016)
Publikace IAEA: Quality Management Audits in Nuclear Medicine Practices
Dopis poslancům se žádostí nevypustit v novele zákona 95/2004 Sb. obor nukleární medicína ze základních oborů specializačního vzdělávání je ke stažení zde.
Publikace IAEA: Clinical PET/CT Atlas: A Casebook of Imaging in Oncology

Byly vydány nové Národní radiologické standardy – radiologická fyzika (Věstník MZd, částka 6 z 29.5.2015).

SÚKL: Dotazy k novému zákonu o zdravotnických prostředcích: I. část, II. část

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta je dostupný v elektronické Knihovně připravované legislativy.

Stanovisko SÚJB: Požadavky na používání měřidel při lékařském ozáření podle atomového zákona a zákona o metrologii
Doporučení předsednictva ČLS JEP autorům publikací
Postgraduate Certificate Course in Radiopharmaceutical Chemistry/ Radiopharmacy